+ A | - a | Нулиране
Търг за дървесина -обект Бракьовци 1414
З А П О В Е Д
№ РД-05-424/20.10.2014г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС чл.46, т.1 във вр. с чл.49, ал.1, т.1, във вр. с чл.55, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, вр.с чл.22 от Наредбата за реда за управление на горските територии собственост на Община Трън, вр. с чл. 112, ал. 1, т.1, чл.114, ал.1 от Закона за горите и Решение № 122/23.07.2014г., на Общински съвет гр. Трън.

НАРЕЖДАМ
1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „БРАКЬОВЦИ-1414”, отдел-подотдел/горски имоти кад. № 58-к/000509 в землището на с.Лешниковци,120-ж/055007 в землището на с.Мрамор, 186-п/391054,391055 в землището на с.Забел, 279-у/189011,280-л/188004, 279-г1/190010 в землището на с.Филиповци, 279-д1/028005 в землището на с.Мракетинци, 65-б1/000526,000527 в землището на с.Костуринци, 65-б1/000526,000527-ВИП в землището на с.Костуринци категории и aсортименти с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпка за наддаване, както следва:

Виж повече

Приложени документи (образци):


Съдържание
Условия
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Проекто-договор
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg