+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Нина Ненчева Костова , че със Заповед №РД-05-650/17.12.2020г. на кмета на община Трън същата ведно с другите съсобственици е задължена да извърши цялостно възстановяване и реконструкция на съсобствената им част от паянтова жилищна сграда изградена в ПИ 475 кв.33 по ПУП на гр.Трън

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg