+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №142/30.12.2020г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за: 1. Изменение на УПИ ХII за магазин, кв.28 по ПУП на с.Горна Мелна, общ.Трън, като се променя северозападната граница в съответствие с границата на урбанизираната територия спрямо одобрената КККР на населеното място. Новообразуван УПИ ХII, кв.28 е с графична площ 1117.00кв.м.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg