+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение№141 от 30.12.2020г. е одобрен проект за: 1. Изменение на УПИ II-256, кв.20 по ПУП на с.Забел, общ.Трън от който се образуват три нови УПИ VII-316 за ЖС, кв.20 с площ от 608.00кв.м., УПИ VIII-259 за ЖС, кв.20 с площ от 873.00кв.м. и УПИ IX-256 за ЖС, кв.20 с площ от 1505.00кв.м.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg