Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън съобщава, че с Решение №96 от 30.09.2020г. на Общински съвет гр.Трън, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен: 1. ПУП-План за застрояване на ПИ 87566.120.145 с нов проектен номер 87566.120.183 и ПИ 87566.120.43 с нов проектен номер 87566.120.185 от КККР, с.Ярловци, общ.Трън, за вилно застрояване в зона, определена за ”Рекреационни устройствени зони за вилен отдих“ при показатели на застрояване за зона „Ов“: Н-7м., и Кинт < 0.8, Пзаст.-40%. Предвижда се свободно и в двата имота застрояване.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg