Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън съобщава, че с Решение №110 от 15.10.2020г. на Общински съвет гр. Трън, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено изменение на УПИ VII“За шивашки цех“, УПИ VIII „За дърводелски цех“ , УПИ VIII-955 “Кино“, УПИ II-398,399, УПИ IX-397, УПИ VI-1061, кв.47, част от улица при осова точка 68в от ПУП на гр. Трън, в съответствие с границите на ПИ 73273.550.1190 от КККР на гр. Трън, при което променените УПИ стават със следните площи: УПИ II-398,399-804.00кв.м., УПИ IX-397-351.00кв.м., УПИ VI-1061-9105.00кв.м., УПИ VII -1190 “За складова и производствена дейност и трафопост“-3441.00кв.м., УПИ VIII-955 “Кино“-1228.00кв.м.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg