Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-548/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПР в териториалния обхват на УПИ VI-537, кв.50 по регулационния план на гр.Трън, община Трън, ПИ с идент.73273.550.944 по КККР за обособяване на два нови: УПИ VI-944 и УПИ XXII-944 по съществуваща на място ограда по имотни граници.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg