Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-546/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия-укрепващи съоръжения по общински път IV клас PER 2155(II-63,Филиповци-Трън)-Банкя, km2+970, попадащи в обхвата на ПИ с идентификатор 02645.52.10 и 02645.49.27 по КККР на землище на с.Банкя, община Трън.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg