Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение ПУП-План за регулация в обхвата на УПИII-256, кв.20 по ПУП на с. Забел, общ. Трън, улица при осови точки 243-244 и удължаването ѝ с осови точки 295-296-297. УПИ II-256 се разделя на три УПИVII-316, УПИ VIII-259 и УПИ IX-256, като регулационните линии се поставят по имотните граници на ПИ№316, ПИ№259 и ПИ№256.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg