Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение ПУП-План за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 73273.550.1190 от КККР за землището на гр.Трън, в който попадат УПИ VII“За шивашки цех“ УПИ VIII „За дърводелски цех“ , VIII-955 “Кино“, както и част от улица при осова точка 68в по ПУП на гр.Трън.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg