Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-450/11.08.2020г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ III-100 и УПИ IV -100 и УПИ V-100, кв.12 по ПУП на с.Главановци, като от тях се обособяват два самостоятелни УПИ III-100 и УПИ IV -100.


Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg