Обявление за изменение на ПУП с.Забел Община Трън
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със заповед №РД-05-444/07.08.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ II-256 кв.20 по ПУП на с.Забел, образуване на нови УПИ VII-316, УПИ VIII-259, УПИ IX-256 както и удължаването на съществуващата улица с ОТ 243 и ОТ 244 като дължината се увеличава от 42.93м. на 78.77м и се добавян нови ОТ с номера 295, 296 и 297. Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в община Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg