Обявление от отдел Устройство на територията Обина Трън
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със заповед №РД-05-443/07.08.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица предложение за ЧИ на ПУП-ПР, УПИ VII „За шивашки цех“ и УПИ VIII „За дърводелски цех“, кв.47 както и част от съществуващата улица-тупик се обединяват и границите на новообразуваното УПИ VII-1190 съвпадат с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 73 273.550.1190 по КККР на гр.Трън. Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в община Трън,
пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.


Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg