Съобщение относно ПУП с.Ярловци
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация на улица от осова точка 130 до осова точка 131 по ПУП на с.Ярловци, общ.Трън. При така предвидената промяна сe засягат части от ПИ 87566.120.156, ПИ 8766.120.167, ПИ 8766.120.43, ПИ 8766.120.145 и ПИ 8766.120.170 от КККР за неурбанизираната територия в землището на с.Ярловци, общ.Трън.
Проектната документация е на разположение в ст.№18 на общинската администрация – гр.Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
Обявлението е публикувано в ДВ бр.65 от 21.07.2020г.Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg