Обявление за изменение на ПУП с.Рани луг Община Трън
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-394/17.07.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ VIII, кв.25 по ПУП на с.Рани луг, общ.Трън, област Перник, с което съществуващите УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ VIII се обединяват в нов УПИ-I.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg