Обявление за изменение на ПУП с.Велиново Община Трън
Община Трън, Дирекция „УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-256/22.05.2020г. на кмета на община Трън е
разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение, с което от съществуващите УПИ II -96,
УПИ VIII-98, част от УПИ III-78, УПИ IV - 78 и УПИ VII-95,99 по ПУП на с.Велиново, община Трън, област Перник се обособяват
нови: УПИ II-96,98, УПИ III-78 и УПИ VII-95,99.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg