Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че във връзка с писмо изх. № Ж02-3/1/19.02.2020г.на кмета на община Трън е извършена проверка в УПИ ХХХIII-132, км.14 по ПУП на с.Слишовци и съставен констативен акт №№ 1/09.02.2020г./обр.1/ и 2/09.02.2020г. /обр.2/ на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ.
Заинтересуваните могат да се запознаят със съдържанието на констативните актове в техническа служба, /стая № 18/ при общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.

От общината


Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg