Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, област Перник, на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за територията на община Трън в местностите: с.Бераинци – м.Орница, с.Ерул – м.Ковачки падини, м.Локва, с.Врабча – м.Градище /Ограня/, м.Балница, м.Посъжда, с.Филиповци – м.Почекайна, с.Глоговица – м.Дърводелица, м.Дол.Грамаге, с.Лешниковци – м.Биру, м.Остри връх, с.Ломница - Царибащница, с.Пенкьовци – м.Здравковци, с.Велиново – м.Кошаре, м.Яз и гр.Трън – м.Радославови кошари, м.Байкушеви кошари /Клоново стопанство Трън/, Боина Могила, м.Бучняк, До стадиона, м.Запоге, м.Китка, м.Манини кошари и м.Миленови кошари, община Трън, област Перник, приети с протокол №3/09.12.2019г. на комисия, назначена със Заповед№РР-11/03.12.2019г. на областния управител на област с административен център Перник. Помощните планове се намират в сградата на общинската администрация – Трън, пл. Вл.Тричков №1, ет.3, стая №18.
На основание 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на заявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Трън.
Обявлението е публикувано в Държавен вестник№18 от 28.02.2020г.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg