Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция ”УТОСИП“ уведомява заинтересуваните , че със Заповед № РД-05-359/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПЗР/ в обхвата на УПИ VIII-139 в кв.16 по плана на с.Милославци, община Трън, област Перник.
Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg