Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е

УТЗ-01-8/26.07.2019г.


Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИVIII-307, кв.42 по ПУП на гр.Трън, общ.Трън с възложител ”Съюз на евангелистките петдесятни църкви”. С проектното предложение УПИVIII-307 в кв.42 се отрежда за „Религиозни дейности” и устройствена зона за обществено обслужване. С плана за застрояване е определена ограничателната линия на застрояване и устройствените параметри.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg