+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 70 от заседание, проведено на 25.04.2019г, е приел нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg