+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник
О Б Я В Л Е Н И Е

В ДВ бр.31 от 12.04.2019г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:


12.04.2019
Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 13.05.2019г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, чрез община Трън.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg