+ A | - a | Нулиране
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-145/09.04.2019г.


Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-145/09.04.2019г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов ПИ№54 в кадастралния плана на с.Кожинци, общ.Трън. Изменението се прави по искане на Владимир Стратиев Стоянов.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg