+ A | - a | Нулиране
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-112/29.03.2019г.
Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-112/28.03.2019г. на кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ VIII-32, кв.15по ПУП на с.Радово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти. От ПИ№32 се обособяват два самостоятелни УПИ VIII-32 с площ 2174.00кв.м. и УПИ ХIII-32 с площ1775,00кв.м. Изменението се извършва по искане на Зоя Боянова Джелепова.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg