Обявление от отдел "УТ"
О Б Я В Л Е Н И Е
№11/04.02.2019г.


Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №11/31.01.2019г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за изменение на УПИ”Парк, мотел и спортен комплекс”, кв.14, с.Слишовци, общ.Трън, като от него се образува нов УПИ XXXIV-142”За спортен комплес” с площ от 11123.00кв.м. Останалата част се запазва като терен за парк, с промяна регулационната линия по границата на ПИ№114. Унищожава се регулационната линия в контактната зона на ПИ№1 и ПИ№2 от КККР на неурбанизираната територия за землището на с.Слишовци. За осигуряване на транспортен достъп до новообразуван урегулиран поземлен имот се обособява улица с осови точки 51-52 , дължина 72.63м., ширина 4.00м. и тротоар 2.25м.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
От Общината

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg