Обявление от отдел "УТ"
О Б Я В Л Е Н И Е
№10/04.02.2019г.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №10/31.01.2019г. на Общински съвет Трън е одобрено допълнение към Решение №6 от 31.01.2018г. за одобряване на парцеларен план на техническата инфраструктура „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3” в землищата на с.Банкя и гр.Трън, като на ред пети след пореден №527015 се добавя имот №527010, съгласно допълненията по проекта.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg