Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-39/04.02. 2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за ПИ 13 и УПИ I-13, II-13,14, III-13 и IV-14,13 в кв.6 по ПУП на с.Лешниковци.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината


Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg