Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е


УТЗ-01-2/25.01.2019г.

Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план в обхвата на кв. 4,5 и 9 по отменен регулационен план от 1990г., с. Врабча, общ.Трън, област Перник. Проектът е изработен на базата на изменения кадастрален план за същия район. Новопроектираните урегулирани поземлени имоти са както следва: УПИ I-164, УПИ II-163, УПИ III-34 в кв.4, УПИ I-35, УПИ II-36, УПИ III-165, УПИ IV-37, УПИ V-159, УПИ VI-160, УПИ VII-161, УПИ VIII-162, УПИ IX-158 в кв.5, УПИ I-33, УПИ II-166, УПИ III-32, УПИ IV-31, УПИ V-30, УПИ VI-29 в кв.9 и УПИ IIIза общ.дом в кв.10, с.Врабча. Проектират се нови улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50, 52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60.
Проектът е на разположение в ст.№18 на общината и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00ч.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
Обявлението е обнародвано в ДВ бр.12 от 08.02.2019г.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg