Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В ЛЕ Н И Е
Община Трън Дирекция „ УТ ОСИП “ уведомява заинтересованите , че е издадена заповед №РД-05-685/19.12.2018г. за изработване Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за поземлен имот 170 кв.14 по регулационния план на с. Велиново, Община Трън, съгласно направеното предложение.
Заинтересованите могат да се запознаят с предложението в отдел „УТ ОС“ към Общината на адрес гр.Трън пл.“Владо Тричков“1.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg