Обявление с. Врабча
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, отдел „УТОС” уведомява заинтересуваните лица, че с Решение №71/04.05.2017г. на общински съвет гр.Трън, на основание чл.124а, ал.1, чл.134, ал.2, т.2 и 4 от ЗУТ е допусната промяна на регулационния план в обхвата на кв. 4, 5 и 9 по ПУП на с.Врабча, община Трън.
Със съдържанието на решението може да се запознаете в отдел „Устройство на територията” в община Трън, адрес: гр.Трън, пл.”Вл.Тричков”№1, стая №18 от 8.30 до 17.00ч. всеки работен ден.
Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg