Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
Община Трън, отдел „УТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-473/17.09.2018г. на кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на поземлени имоти попадащи в обхвата на кв.4,5 и 9, с. Врабча, общ.Трън с №№26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и актуализацията им по съществуващи на място граници с №№26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,158,159,160,161,162,163,164,165 и 166.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg