+ A | - a | Нулиране
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

по реда на чл.15-24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в Горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

С ПРЕДМЕТ:

МАРКИРАНЕ, СОРТИМЕНТИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА СЪПРОВОЖДАЩАТА ДЕЙНОСТТА ОТЧЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НАСАЖДЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИЗА СЕЧ ПРЕЗ 2016г., В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЪН

ПЪРВА ДАТА: 13.10.2015 год.

ВТОРА ДАТА: 16.10.2015 год.

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

Свали документите по търга

Конкурс търг 1517

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg