сряда 20 май 2015
Търг с явно наддаване за дървесина

З А П О В Е Д
№ РД-05-197/18.05.2015г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС чл.46, т.1 във вр. с чл.49, ал.1, т.1,
във вр. с чл.55, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти, вр.с чл.22 от Наредбата за реда за управление на
горските територии собственост на Община Трън, вр. с чл. 112, ал. 1, т.1, чл.114, ал.1 от
Закона за горите и Решение № 176/27.11.2014г., на Общински съвет гр. Трън.
НАРЕЖДАМ
1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща,
маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в
Обект „ВАРНИЦА-1506”, отдел-подотдел/горски имоти кад. № 48-б/180018 в землището на
с.Ярловци; 401-е/038023, 401-д/038024, 402-ф/038028, 402-щ/038024, 402-з/038024 в землището
на с.Шипковица; 115-в1/000548, 115-в1-ВИП/000548 в землището на с.Костуринци категории и
aсортименти с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпка за наддаване,
както следва:
2. НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Вижте подробности и цени в приложения файл:

 

Заповед

Документация

Отиди на страница  1 2 3 ... 35 [36] 37 38
По стари новини, обяви, съобщения
Да изчистим България! Administrator @ (14 май : 21:53) (Съобщения)
Обява за вр. Руй Administrator @ (12 май : 21:55) (Съобщения)
Обявление Administrator @ (11 май : 21:57) (Съобщения)
ХАРТА на КЛИЕНТА Administrator @ (11 май : 20:58) (Съобщения)
Обявление от отдел УТОСИП Administrator @ (29 апр : 21:59) (Съобщения)
СЪОБЩЕНИЕ Administrator @ (16 апр : 20:00) (Съобщения)
ОБЯВЛЕНИЯ Administrator @ (03 апр : 22:06) (Съобщения)
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg