+ A | - a | Нулиране
понеделник 30 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-499/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ I-128, кв.28 по ПУП на с.Лялинци, общ.Трън, с разделянето му на два самостоятелни и УПИ I-128 и УПИVI-128 с площи от по 602.00кв.м. Одобрен е план за застрояване на новообразуваните УПИ.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-497/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ XIII-за обществено обслужване и трафопост, кв.2 по ПУП на Мракетинци, общ.Трън. Образуват се нови УПИ XIII-за обществено обслужване, кв.2 с площ 425.00кв.м. и УПИ ХIV за техническа инфраструктура, кв.2 с площ 107.00кв.м.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов, че кмета на община Трън е издал Заповед №РД-05-501/30.08.2021г. за принудително изпълнение на Заповед РД-05-108/22.03.2021г.
относно премахване на застрашена от самосрутване сграда находяща се на ул.“Мосаловска“ №28 в гр.Трън.
Заинтересуваният може да се запознае с горецитираната заповед в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.

От общината

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-498/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-за общ.дом., кв.11 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън, като същият се преотрежда от „За обществен дом“ в „За жилищно стоителство“.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Д„УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение границите на ПИ с №140 и ПИ №141 в кадастралния план на с. Главановци, общ. Трън. Проектен ПИ №140 става с площ 351.00кв.м. Проектен ПИ№141 е с площ 426.00кв.м. Изменението се извършва по искане на Румен Тасев.

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg