+ A | - a | Нулиране
вторник 22 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ №1066 на път II-63, с.Слишовци, общ. Трън, засягащ поземлени имоти с идентификатори 67458.40.1, 67458.40.2, 67458.40.3, 67458.40.161, 67458.50.1, 67458.50.11, 67458.50.106, 67458.50.161, 67458.60.16, 67458.60.18, 67458.110.9901, 67458.120.1, 67458.120.105 от КККР за землището на с.Слишовци, общ.Трън.

Съобщение
Проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.
В изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ в Община Трън е разработен проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.

Проект на програмата
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg