+ A | - a | Нулиране
четвъртък 29 април 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-202/23.04.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на УПИ I-216, кв.7 по ПУП а с.Зелениград, общ.Трън. От съществуващия УПИ се обособяват два самостоятелни УПИ I-216 в кв.7 с площ от 561.00кв.м. и УПИ VII-216 от кв.7 с площ от 434.00кв.м.

Съобщение
Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ между собствениците и ползватели на животновъдни обекти, подали заявление по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ
Разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ между собствениците и ползватели на животновъдни обекти, подали заявление по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ
Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън.
Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg