+ A | - a | Нулиране
вторник 19 януари 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Милка Петрова Ванчева-Костова , че със Заповед №РД-05-650/17.12.2020г. на кмета на община Трън същата ведно с другите съсобственици е задължена да извърши цялостно възстановяване и реконструкция на съсобствената им част от паянтова жилищна сграда изградена в ПИ 475 кв.33 по ПУП на гр.Трън

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-20/15.01.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ I-216 в кв.7 по ПУП на с.Зелениград, община Трън, с което от съществуващият УПИ I-216 се обособяват 2 нови: УПИ I-216 и УПИ VII-216.


Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg