вторник 14 януари 2020
Съобшение от Дирекция УТОСИП
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-19/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ ХХI-327 в кв.23 по ПУП на с.Зелениград, община Трън, с което от съществуващият УПИ ХХI-327 се обособяват 3 нови: УПИ ХХI-327; УПИ ХХХV-327 и УПИ ХХХVI-327.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината


Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg