понеделник 13 януари 2020
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по чл. 37в, за стопанската 2019-2020 година за създаване на масиви за ползване:

с.Бераинци, община Трън

с.Бохова, община Трън

с.Бусинци, община Трън

с.Бутроинци, община Трън

с.Велиново, община Трън

с.Врабча, община Трън

с.Главановци, община Трън

с.Глоговица, община Трън

с.Джинчовци, община Трън

с.Забел, община Трън

с.Зелениград, община Трън

с.Костуринци, община Трън

с.Лялинци, община Трън

с.Милославци, община Трън

с.Насалевци, община Трън

с.Парамун, община Трън

с.Рани луг, община Трън

с.Реяновци, община Трън

с.Слишовци, община Трън

с.Стайчовци, община Трън

с.Стрезимировци, община Трън

с.Студен извор, община Трън

гр.Трън, община Трън

с.Туроковци, община Трън

с.Филиповци, община Трън

с.Цегриловци, община Трън

с.Ярловци, община Трън

Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-17/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ V-общ. и УПИ VI-общ, кв.11 по ПУП на с.Главановци, община Трън, като същите бъдат отредени за ПИ 231- „индивидуално жилищно строителство“.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-18/10.01.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПР по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ ХI-59, кв.9 и улица с ОТ 41-42-43 по ПУП на с.Банкя, община Трън.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg