четвъртък 09 януари 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с постъпило заявление вх.№УТ3-04-2/01.07.2019г. от Илиян Захариев, относно разглеждане на помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността ”Язински рид”, с.Неделково, Ви уведомяваме, че:
Комисията по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ, разгледа представените документи на заседание от 08.11.2019г. и с Протокол № I-1 прие помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността „Язински рид” с.Неделково, признат с право на възстановяване на наследниците на Георги Вирянски с Решение № 1/3 от 08.12.1992г. на ОСЗГ-Трън.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите и при несъгласие да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с постъпило заявление вх.№УТ3-04-1/21.05.2019г. от Райна Борисова, относно разглеждане на преработен помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността ”Турско гувно”, с.Неделково, Ви уведомяваме, че:
Комисията по чл.13а , ал.5 от ППЗСПЗЗ, разгледа представените документи на заседание от 08.11.2019г. и с Протокол № III-2 прие помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за имот в местността „Турско гумно” с.Неделково, признат с право на възстановяване на наследниците на Иванчо Атанасов с Решение № 36567 от 08.12.1992г. на ОСЗГ-Трън.
На основание чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от съобщаването заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите и при несъгласие да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление


По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg