понеделник 06 януари 2020
Заповед
ЗАПОВЕД
№ РД-05-510 от 23.12.2019 г.


На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл..37в., ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с Решение № 29 по протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Трън,

НАРЕЖДАМ:


За постъпилото в Община Трън искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник, относно Заповеди издадени по реда на чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, в които са включени имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, попадащи в масиви за ползване и подадени заявления от ползватели за землищата на Община Трън:

1. Ползвателите на имоти – полски пътища да внасят дължимите суми по следната банкова сметка:

Банкова сметка на Община Трън:
IBAN: BG16STSA93008400474700
BIC: STSABGSF
Вид плащане: 44 42 00 ¬– Приходи от наем на земя
основание за плащане – полски пътища 2019/2020 г.

2. Да се сключат едногодишни договори за ползване под наем на полски пътища за стопанската 2019/2020 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане по землища в общината.


Заповед
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg