понеделник 02 декември 2019
ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ТРЪН
ОИЦ – Перник ще проведе информационен ден на 13.12.2019 г. от 10:00 часа
На вниманието на заинтересованите лица!
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикацията от 27.11.2019 г. - Обявление за внесено предложение в Общински съвет Трън относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г., Ви правим следното уточнение - на практика няма промяна в размера на таксата. Публикуването на обявлението в сайта на община Трън и в регионален вестник е за информация на обществеността, и е част от ежегодната процедура по приемане на План-сметката за разходите по събиране на битовите отпадъци в Община Трън. Определянето на размера на такса битови отпадъци влиза в сила след решение на Общинския съвет.

От ръководството на Общината
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трън, Дирекция„УТ,ОС и ИП“ уведомява Илда Илиева Михайлова от гр.София, че във връзка с влязла в сила на 29.11.2019г. Заповед № РД-05-473 от 13.11.2019г. на кмета на община Трън издадена на основание чл.57а,ал.3 от ЗУТ за премахване на два броя поставяеми обекта разположени в ПИ050010 по КВС землището на с.Ломница с площи от около 24кв.м. и 28 кв.м., на основание чл.277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК ,обн. ДВ 30 / 11. 04. 2006г. в сила от 12. 07. 2006г./, Ви поканваме в 14 дневен срок от уведомяването на настоящата покана да изпълните доброволно горепосочената заповед и премахнете обектите .
В случай, че задължението не бъде изпълнено доброволно в указания срок, заповедта ще бъде изпълнена принудително от общината на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ по реда на Наредба на общински съвет. Принудителното изпълнение на заповедта е за Ваша сметка. При необходимост във връзка с изпълнението ще бъде поискано съдействие от органите на МВР.

От общината

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg