вторник 22 октомври 2019
Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ "Рибовъдна ферма"с.Банкя, община Трън
Обява за Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ "Рибовъдна ферма"с.Банкя, община Трън
Съобщение от отдел Устройство на територията
Г Р А Ф И К

ЗА СЪВМЕСТНО УТОЧНЯВАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ ПО §4 ОТ ПЗР НА ППЗСПЗЗ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. БЕРАИНЦИ, С. ЕРУЛ, С. ВРАБЧА, С.ФИЛИПОВЦИ,С.ГЛОГОВИЦА, С.ЛЕШНИКОВЦИ, С.ЛОМНИЦА, С.ПЕНКЬОВЦИ, С.ВЕЛИНОВО И ГР.ТРЪН, ОБЩ.ТРЪН

График
Съобщение от отдел Устройство на територията
Съобщение

На основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщаваме на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че в изпълнение на Договор № ДГ-37/13.09.2019г. между Областна администрация - област Перник и "ГЕО ПЛЮС“ ЕООД започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

График
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg