четвъртък 03 октомври 2019
Дерегистрация но настоящ и постоянен адрес на одоснование чл.99 ал.1 и чл.99б от Закона за гражданска регистрация
Заповед №РД-05-408 от 03.10.2019 г.

Протокол от проверка на 02.10.2019 г.
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-12/03.10.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ За озеленяване, кв.13, по ПУП на с.Банкя, общ.Трън, с възложител община Трън. УПИ За озеленяване се разделя на два самостоятелни УПИ III- инд.жил.застрояване и УПИ IV За озеленяване. Новообразуван УПИ III е с площ 783кв.м. и новообразуван УПИ IV За озеленяване е с площ 3438кв.м..
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg