понеделник 30 септември 2019
Заповед за проверка на адрес
Заповед
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-397/27.09.2019г
.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-397/25.09.2019г. на Кмета на община Трън е одобрено изменение на УПИ VIII-39, кв.1 по ПУП на Забел, общ.Трън, като от него се обособяват два самостоятелни УПИ VIII-39, и УПИXXI-317. Вътрешната регулационна линия се поставя по имотната граница между ПИ №39 и ПИ №317.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№РД-05-404/30.09.2019г
.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед№РД-05-404/26.09.2019г. на Кмета на община Трън е одобрено изменение на УПИ VIII-307, кв.42 по ПУП на гр.Трън с промяна на регулационните линии по имотни граници и отреждане „За религиозни дейности”. Със заповедта е одобрен и план за застрояване на УПИVIII-307.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-11/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-139, кв.16, по ПУП на с. Милославци, общ.Трън, с възложител Лиляна Божкова Владева. УПИ VIII-139 се разделя на два самостоятелни УПИVIII-139 и УПИ XIII-139. УПИ. Площите на новообразувани УПИVIII-139 и УПИ XIII-139 от кв.16 са от по 401.00кв.м.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА


Обявление
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№2117-10/30.09.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план за ПИ №289, кв.24, по ПУП на с. Велиново, общ.Трън, с възложител Емил Иванов Михайлов. ПИ №289 се урегулиира по вътрешни имотни граници и съществуваща улична регулация с осови точки 65-66 и в нов квартал 24. Новообразуван УПИ I-289 е с площ 1079кв.м. в т.ч. с придаваема площ – 18 кв.м. Имотът се урегулира в устройствена зона – Жм. Запазва се съществуваща масивна сграда. Бъдещо застрояване се предвижда в границите на ограничителните линии на застрояване, при спазване на устройствените параметри, показани в проекта.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg