сряда 28 август 2019
ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТАТА!
ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРАСЕТАТА!


На свое заседание на 19.08.2019г.,проведено във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете/АЧС/,Областната епизоотична комисия взе решение за определяне на цялата територия на Област Перник за санитарна зона.
„Целта на мярката е територията на област Перник да се запази чиста от вируса на АЧС и стопаните да могат да използват и консумират свинското месо все още годно и незаразено.Грижата за здравите прасета в момента, както и за възстановяването на тяхната популация през следващата пролет, изисква да извършим превантивни действия сега като заколим домашните свине и консервираме свинското месо в буркани и термично обработено.Всеки стопанин, който се погрижи за своите прасета, консервира месото им и обезпаразити и дезинфекцира помещенията, в които са пребивавали, ще получи сумата от 300лв.за обезпечаване на санитарно-хигиенните действия.“
Областната епизоотична комисия излезе с решение, че в срок до 2 септември т.г., следва изпълнението на мярката по клане на прасета обекти тип“заден двор“.
Стопаните в област Перник заклали доброволно, отглежданите от тях прасета за лична консумация и извършили мерките за дезинфекция в срок, ще получат финансова помощ в размер на 300лв.
След 02.09.2019г.закланите доброволно прасета не подлежат на обезщетение.
За да се получи финансовата помощ е необходимо стопаните, отглеждащи прасета да заявят местата/адреса/където се отглеждат в сградата на общинска администрация-Трън или в кметството за съответното населено място.

Важно за собствениците на прасета
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция ”УТОСИП“ уведомява заинтересуваните , че със Заповед № РД-05-359/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПЗР/ в обхвата на УПИ VIII-139 в кв.16 по плана на с.Милославци, община Трън, област Перник.
Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
Съобщение от Дирекция ”УТОСИП“
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция ”УТОСИП“ уведомява заинтересуваните , че със Заповед № РД-05-359/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПЗР/ в обхвата на УПИ VIII-139 в кв.16 по плана на с.Милославци, община Трън, област Перник.
Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От Общината

Обявление
Съобшение от "Устройство на територията"
О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-05-357/27.08.2019г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ IV -10 и УПИ V-11 в кв.86 по ПУП на гр.Трън с оглед приобщаване на мачтов трафопост с прилежащ терен към него.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1, отдел „Устройство на територията“ стая №18.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ.
От общината

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg