понеделник 05 август 2019
Съобщение от отдел „Устройство на територията“
О Б Я В Л Е Н И Е
№93/05.08.2019г.

Община Трън, отдел „УТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №93/18.07.2019г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за изменение на УПИ”Трафопост и магазин”, кв.2, с.Мракетинци, общ.Трън, като от него се образуват нов УПИ I за жил. строителство с площ от 649.00кв.м. и УПИ XIII – „За обществено обслужване и трафопост” с площ 532.00кв.м. За двата новообразувани урегулирани имота е одобрен план за застрояване с параметри: максимална височина -10м.;макс.плътност – 50% макс.интензивност на застрояване-1.0; мин.озеленена площ-40%; начин на застрояване-свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.
Обнародвано е в ДВ бр.61/02.08.2019г.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление

Заповед за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Перник
Областна дирекция "Земеделие" - Перник определи с публикуваната заповед, съставите на комисиите по землища:

Заповед № 235/02.08.2019 г., издадена по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg