четвъртък 11 юли 2019
Обявление от Дирекция "УТОСИП" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-285/11.07.2019г. на кмета на община Трън е учредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ безвъзмездно право на прокарване на временно и постоянно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – път IV-63097 в с.Слишовци.
Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в техническа служба, /стая № 18/ към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

Обявление

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg