петък 21 юни 2019
Обявление от отдел "УТОС" на Община Трън
О Б Я В Л Е Н И Е
№УТ3-01-6/21.06.2019г.


Община Трън, отдел „УТОС” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I-13, II-13,14, III-13, IV-13,14, VII-15, кв.6, по ПУП на с.Лешниковци, общ.Трън, с възложител Борислав Петров Петев. Регулационните линии се поставят по имотни граници на ПИ№13, при което се променят и границите на УПИ II-13,14, III-13, IV-13,14, VII-15, кв.6 по ПУП на с.Лешниковци. Запазват се регулационните линии към улица с осови точки 16-17 и 16-22. За площта включена към проектен УПИ I-13 се представя предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с община Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да се запознаят с проекта и при несъгласие да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.
ОТ ОБЩИНАТА

Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg