понеделник 13 май 2019
На вниманието на членовете на СИК
На вниманието на членовете на СИК
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че обучението на членовете на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, ще се проведе на 17.05.2019г (петък) от 10:00часа в Камерна зала на НЧ "Гюрга Пинджурова 1895" гр.Трън.
Присъствието е задължително!
Удължаване срока за възражения в Службата по геодезия, картография и кадастър - Перник до 23.05.2019 г.
Уважаеми собственици на недвижими имоти за землищата на гр.Трън, с.Видрар, с.Вукан, с.Горочевци, с.Докьовци, с.Лева река, с.Мрамор, с.Студен извор, общ.Трън,
Във връзка с инициирана от Кмета на Община Трън г-жа Цветислава Цветкова среща на представители на Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, областна администрация и община Трън, относно предоставяне достъп на гражданите и предоставяне възможност за писмени възражения за неточности по кадастралната карта и регистри Ви уведомяваме, че срока в който заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, или чрез община Трън се удължава до 23.05.2019 г.
Материалите са на разположение и в общината, ст.№18, техническа служба.
Съобщение от Общински съвет град Трън
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.78, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Трън оповестява, че със свое Решение № 70 от заседание, проведено на 25.04.2019г, е приел нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън.
Същата е публикувана на интернет страницата на Община Трън, раздел Общински съвет, секция Наредби и правилници.

Съобщение

По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg